Boodschap van Aartsengel Michael – De Sleutel tot Ascensie

Aartsengel Michaël via Ronna Herman Geliefde Meesters, het ascensieproces begint wanneer je je ervan bewust wordt dat je niet in harmonie bent met je Godzelf en onze Moeder / Vader God, wat leidt tot een verlangen om je leven te veranderen. Een Goddelijke ontevredenheid ontstaat binnenin omdat je op zoek bent naar jouw eigen hoogste waarheid, en dan komt het verlangen om vroegere misstappen te transmuteren en los te laten, wat inhoudt dat je tenslotte iedereen vergeeft, ook jezelf. In een staat van argeloosheid blijven is de basis van het ascensieproces. Disharmonie komt van binnenuit en wordt aangewakkerd door misplaatste gedachten. Er zijn vele niveaus en stadia van ascensie: individuele, aardse ascensie, waarbij je geleidelijk aan je chakracentra in evenwicht en harmonie brengt, waarmee de zuivering begint van je fysieke voertuig en auraveld van dissonante energieën. Vervolgens komt de indaling van het bovenste deel van je MerKaBa waardoor een ster-tetraëder wordt gecreëerd, het MerKaBa-veld van Licht. Naarmate je verder komt in je bewustzijn en een verfijndere afstemming bereikt, zal dit primaire veld van Licht overgaan in het MerKiVa, het lichtvoertuig van ascensie. Daarmee vangt het solaire en galactische ascensieproces van de mensheid aan. Uiteindelijk ervaren we samen het universele ascensieproces. Dit stadium van ascensie vindt plaats in de verre toekomst; echter, wij in de hogere rijken van het bestaan hebben stukjes opgevangen van deze wonderbaarlijke kosmische gebeurtenis, en wij verzekeren jullie dat het zo enorm complex en ontzagwekkend is, dat het jullie huidige bevattingsvermogen te boven gaat. Jullie, de Sterrenzaden die nu op Aarde zijn, hebben een groots, rijk en glorieus verleden, en deze cruciale opdracht op de planeet Aarde is slechts één van de vele belangrijke missies die jullie op jullie hebben genomen op jullie lange reis door de grote leegte van de ongemanifesteerde ruimte. Velen van jullie kwamen uit de verre regionen van het Omniversum om deel uit te maken van dit experiment in het universum. Voordat jullie afdaalden in de dichtheid deed ik jullie de belofte dat wij weer bij elkaar zouden komen als onze taak in het universum zou zijn voltooid, om samen verder te gaan onder leiding van de Opperste Schepper en het mandaat uit te voeren voor de schepping van nieuwe werelden en sterrensystemen, en misschien zelfs een nieuw universum. De Essentie van de Opperste Schepper verblijft in jullie diamanten Goddelijke Kerncel diep in jullie Heilige Hart, die daar was geplaatst voordat jullie begonnen aan jullie reis naar de fysicaliteit. De eigenschappen, deugden en kwaliteiten van Godsbewustzijn werden bewaard in het chakrasysteem, en ook werd een hoeveelheid Adamanten Deeltjes geplaatst in elk chakra. Om voort te gaan op de spiraal van ascensie, moet je het Heilige Vuur gebruiken dat je persoonlijk nodig hebt om een zelf-meester te worden; en vervolgens moet je jouw nieuw verkregen wijsheid delen met anderen om te kunnen verdergaan naar het volgende niveau van ver–licht–ing. Dit is een universele wet, en als je jouw Licht en wijsheid niet deelt met anderen zal de energiestroom van Goddelijke deeltjes afnemen. Zuivere motivaties en intentie, een liefdevolle houding en een verlangen om jouw waarheid uit te dragen zoals die aan jou is geopenbaard, samen met een wil om dienstbaar te zijn, zijn essentieel om succesvol de spiraal van ascensie te volgen. Je kunt langzaam voortgaan op het pad van evolutie door het Heilige Vuur van je eigen Goddelijke Zelf aan te spreken en te gebruiken; maar je kunt ook de geascendeerde meesters en de engelen aanroepen, die altijd klaar staan om je te helpen, of een van de grote Wezens van Licht op wie je bent afgestemd. Vraag hen of zij hun kwaliteiten, deugden en eigenschappen over jou willen uitstralen. Dit zal je brengen op het pad van versnelde transformatie en je helpen het vereiste Lichtquotient te bereiken om naar het volgende niveau van Godsbewustzijn te gaan. Je vooruitgang op het pad wordt nauwkeurig geobserveerd door je Hogere Zelf. Wanneer het innerlijke licht van bewustzijn te snel te vel schijnt, kan het een belasting worden voor de bewuste geest en het ego-begeertelichaam, waardoor er een machtsstrijd ontstaat. De energie die je gebruikt, vorm geeft, en het universum instuurt, wordt jouw eigen verantwoordelijkheid en zal beslist op een dag naar jou worden teruggestuurd, hetzij in een positieve, hetzij in een negatieve vorm. Dit is de wet van karmische oorzaak en gevolg. Elke ziel gebruikt een hoeveelheid energie van zijn Goddelijke Zelf in verhouding tot de levenstaak die het op zich neemt in een bepaalde incarnatie. De keuzes die je maakt als een fysiek wezen met vrije wil bepaalt hoeveel Heilige energie je tot je beschikking zult hebben en jou ten goede zal komen. Onthoud, de onvoorwaardelijke liefde die je belichaamt en uitstraalt bevat de formule voor het ontbranden van het Heilige Scheppersvuur binnenin. Je moet bewust afgestemd blijven op een energetische blauwdruk of frequentiepatroon met de hoogste trilling om zeker te zijn van een constante stroom van de Heilige Deeltjes van Schepperslicht uit de hogere rijken. Geliefden, wij maken in snel tempo de weg voor jullie vrij om Goddelijke boodschappers, geïnspireerde leraren en ingewijden te worden van een nieuwe manier van bestaan. De Goddelijke Stralen die voortkwamen uit de hartkern van de Opperste Schepper, zijn gebroken Licht van ontzagwekkende kracht die trapsgewijs is gereduceerd en gebroken door het prisma van het bewustzijn van onze Vader / Moeder God via de Grote Centrale Zonnen van dit universum. De mensheid heeft in de duisternis geleefd sinds de ondergang van Atlantis. De mensheid vergat geleidelijk aan de bron van haar wezen, en zonk daardoor dieper in de polariteit; en daarmee begon het brede spectrum van dualiteit. Jullie leren de lessen van het leven door ervaring, lijden of deugdzaamheid. Waar kies je voor? Jullie moeten jullie emotionele bagage van het verleden opruimen, de oude emotionele misnoegens en het zelf-oordeel die jullie eigenwaarde en macht ondermijnen. Zeer weinig zielen hebben het voorrecht gehad om toegang te hebben tot de wijsheidsleringen van ascensie die nu worden geopenbaard. Voor het Aardse jaar 1930 werden de geheime wijsheidsleringen alleen gegeven aan de meest spiritueel ontwikkelde zielen door de geascendeerde meesters in de teruggetrokken plaatsen en ashrams in de wereld. Deze leringen werden 'occulte wijsheid' genoemd, wat 'verborgen' of 'versluierd' betekent. In 1930 werd een Goddelijke dispensatie verleend, en voor het eerst sinds de definitieve ondergang van Atlantis werd de kennis van de individuele IK BEN Aanwezigheid aan de mensheid gegeven; en de transformatieve energieën van de Violette Vlam werden verhoogd als voorbereiding op het aanstaande ascensieproces van de mensheid en de Aarde. Als je de universele wetten van manifestatie leert gebruiken, is het van groot belang dat je de geest disciplineert en duidelijk aangeeft wat je wenst te creëren, want wanneer je de mantel van een ontwaakte Zelf-meester omdoet zul je sneller datgene creëren of worden waarop je je aandacht richt. In het verleden waren jullie verlangens, gedachten en intenties vaag, onduidelijk en zonder bedoeling, en vaak beïnvloed of geleid door de onderbewuste of onbewuste geest. De wetenschap van de ziel zal je leiden op het pad van zielsontwikkeling en spirituele evolutie. De wijsheidsleringen van tegenwoordig zouden een sleutel tot ascensie kunnen worden genoemd. Waartoe dient informatie als je de kennis niet gebruikt om wijsheid te ontwikkelen, die je helpt meer Heilig Vuur of Goddelijke Scheppingsdeeltjes te gebruiken, het volle spectrum van Metatronisch Licht dat stapsgewijs-gereduceerde Opperste Schepperslicht bevat, in plaats van half-spectrische primaire levenskracht-substantie die beschikbaar is geweest voor aardlingen sinds de duisternis een wolk plaatste over het menselijke bewustzijn en jullie levenskracht enorm afnam? Ware spiritualiteit betekent vasthouden aan de levende waarheid en wordt niet een of twee uur per week beoefend zoals in de meeste religieuze gebruiken. Het is een niet-aflatend brandend verlangen om voortdurend in verbinding te staan met de Geest. De mensheid moet voorbij gaan aan de ondiepe wateren van orthodoxe aanbidding in de mystieke rivier van het leven. Akasha-archieven zijn trillingspatronen – positief of negatief – die zijn opgeslagen in de kosmische bibliotheek die de hele geschiedenis van de schepping bevat. Wit-vuren Goddelijke cellen, Adamanten Deeltjes genoemd, zijn de essentie van jullie Wezen. Dat is waarnaar wordt verwezen in het gezegde: “Jullie werden geschapen naar God's evenbeeld.” Ieder van jullie moet leren het Goddelijke Vuur te gebruiken dat Adamanten Deeltjes van Licht bevat die noodzakelijk zijn voor jullie ascensie en voor de ascensie van de Aarde. De ascensie-vlam moet komen via de harten van mannen en vrouwen zoals jullie om toegankelijk en bruikbaar te worden voor de Aarde en de mensheid. Hoe meer Adamanten Deeltjes je uit de kosmische rivier van het leven gebruikt en met je eigen kostbare geschenk van liefde activeert, en het overgrote deel via jou de wereld van de vorm in laat stromen, des te meer jouw aandeel zal toenemen en des te goddelijker je zult worden. Via jou wordt het Licht en de macht vermengd met je aardse essentie en stapsgewijs gereduceerd of getransmuteerd tot gepaste frequenties die kunnen worden gebruikt door de mensheid en geïntegreerd in de Aarde. Door jullie inspanningen is dit Goddelijke elixer nu beschikbaar voor het dierenrijk op een zeer aangepaste manier, en het zal ook worden gebruikt door de deva- en elementale rijken om het natuurrijk te voeden. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat de stralen van Schepperslicht de hele Schepping voeden en in stand houden. De Heilige Plaatsen overal op Aarde werden gevoed met kosmische energie in de grote kristallijnen spiralen die werden geplaatst op strategische plaatsen in de wereld toen deze werd geschapen. Jullie, het Sterrenzaad, zijn nu de levende wachters van Licht die de rol vervullen van Dragers van het Levende Licht. Lichtpakketten die hoge kennis bevatten die soms moeilijk te ontcijferen is, worden gegeven aan diegenen die zijn begonnen met het verenigen van de Heilige Geest en het Heilige Hart. Mettertijd zal dit een alledaags proces worden; echter, op dit moment moet je de tijd nemen om je naar binnen te richten en te contempleren over wat je is aangereikt, opdat je de kennis kunt transformeren tot wijsheid en datgene kunt integreren wat voor jou als waar overkomt. Vervolgens moet je jouw nieuw gevonden wijsheid in praktijk brengen, wat geleidelijk aan jouw Lichtquotient zal vergroten en een nieuw trillingspatroon zal toevoegen aan jouw Zielenlied. Stel jezelf deze vraag voor het slapen gaan: Wat heb ik vandaag toegevoegd aan de menselijke/aardse collectieve wijsheid en liefdevolle energie? Leven in een staat van argeloosheid in het NU-moment is je doel. Onthoud, met grotere gaven komt meer verantwoordelijkheid. Naarmate jullie bekwamer worden als medescheppers op het aardse vlak, moeten jullie steeds jullie energiepatronen observeren en proberen ze te verbeteren. Jullie moeten streven naar blijvende harmonie en verfijnde goddelijke expressie. Jullie moeten de macht van het Heilige Vuur binnenin bevrijden, die duizenden jaren heeft gesluimerd. Jullie moeten leren jullie energie te richten en te focussen op die gebieden van jullie leven die jullie wensen te veranderen. Door je Schepperswiel des Levens te gebruiken en te verbeteren plant je de zaden van bewuste verandering en voed je het Heilige Vuur van de Schepping dat nodig is om te manifesteren wat je hebt gevisualiseerd. Als je hierin bekwaam bent zal je individuele wereld een paradijs worden en zul je voor iedereen een baken van Licht worden. Geliefden, dit zijn tijden van grote veranderingen, en het is een prachtige gelegenheid voor degenen zoals jullie om je Licht uit te stralen. Laat anderen jou niet ontmoedigen. Volg je hart en laat de Geest je gids zijn. Wij zijn er altijd om jullie te inspireren en te steunen. Wij houden van jullie. IK BEN Aartsengel Michaël © 2009 Ronna Herman

Leave a Reply